Нашите правила

София, пл. Славeйков 11
ет. 2, офис 5
моб: 0889220101; 0887956766
Tel./Fax: + 3592 9812788
office@rppartners-bg.com.

Нашата е отговорността да:

(a) практикуваме добросъвестно и обективно, да поставяме Вашите интереси на преден план като спазваме закона и нашите задължения в защита на вашите интереси; 

(б) да избягваме сблъсък на интереси. Вие, обаче, трябва да отбележите, че поради размера и обхвата на нашата практика, ние действаме и за конкуренти.

 

Идентифицираме формално нашият клиент по следния начин:

(а) лицето, което ни осигурява първоначалните инструкции във връзка с даден въпрос е нашият клиент (например ако приемем инструкции от адвокати, патентни адвокати или агенти (в чужбина) те, а не лицата от чието име те действат, ще бъдат наш клиент и ще отговарят за уреждането на всички наши фактури и за възтановяване на всички наши такси и разходи, направени при изпълнението на инструкциите им).

(б) Ако клиентът пожелае от нас да представим фактури и да приемем плащане от друго лице (например друга компания в същата група), тогава ние с удоволствие ще направим това; отговорността, обаче, за извършване на такова плащане остава на нашия клиент.

(в) В случай на съвместни ищци или съсобственици (при отсъствие на специфични писмени инструкции за противоположното) ние ще докладваме до и ще приемем инструкции от само първия назован ищец или собственик. Въпреки това, всички ищци/собственици носят отговорност за плащане на нашите такси и разходи, заедно и поотделно.

 

Срокове и форма на инструкциите

(a) Разчитаме на клиентите да ни дадат своевременна, пълна и точна информация и инструкции. Недоразумения могат да се получат с устни инструкции; въпреки че ние нормално ще процедираме чрез устни инструкции при спешност, като изискваме всички устни инструкции да бъдат потвърдени в писмена форма.

(б) Патентните ведомства често налагат времеви граници, а неизпълнението на тези граници може да бъде фатално за споменатите права. Ние поемаме отговорност, като изискваме от Вас осигуряване на инструкции, които да са ясни, пълни и достатъчно навременни, за да ни позволят да действаме в рамките на официалните срокове.

(в) Ако получим късни инструкции от Вас, може да не сме способни да изпълним инструкциите навреме и не носим отговорност за загуба, която може да възникне в резултат на това. В случай на късни инструкции или късно плащане за нас, ние може да направим спешни разходи, които ще прехвърлим на Вас.

 

Актуализирана информация

Важно е да ни информирате навреме за промяна на адрес, номера на телефони и факсове и за всяка промяна в собственост във Ваш патент или други съответни права на интелектуална собственост. Много от тези промени трябва да бъдат официално регистрирани. Моля, помнете, че получаването на патенти, търговски марки и права по дизайн може да отнеме много години. Не може да бъде приета отговорност за загуба на права в случай, че сте пропуснали да ни информирате за такива промени.

 

Коренспонденция

(a) Ние ще контактуваме с вас по факс и/или e-mail. С Ваше предварително съгласие ще изпращаме нашата корнспондеция и по пощата.

(б) Запазваме правото си да изпращаме всички официални докумени само по поща.

 

Инструктиране на трети страни да действат от Ваше име

(a)Като част от изпълнението на Вашите инструкции, може да ни се наложи да инструктираме трети страни (например чужди адвокати или патентни агенти) да действат от ваше име. Ние можем да инструктираме тези трети страни да действат директно от Ваше име или да Ви помолим да подпишете пълномощно или подобен документ, за да ангажираме директно такава трета страна.

(б)Тези трети страни не са част от нашата адвокатска кантора. Въпреки това ще се стараем при избора им да изискваме високо качество на изпълнение на задеданата им работа.

 

Пълномощие

За периода, през който ни инструктирате да извършим дейност от ваше име, с настоящето Вие се съгласявате да ни предоставите изрично пълномощие да завършим и подпишем от Ваше име такива формуляри или други документи, необходими или нужни за изпълнение на Вашите инструкции. Вие се съгласявате да ни обезщетите по отношение на всички такси, изисквания и разходи, които могат да възникнат от упражняването на това пълномощие.

 

Професионални такси

(a) Нашите такси основно се базират на количеството професионално време, изразходвано по проблема и са определени в Тарифата на RP Partners.

(б) Запазваме правото да коригираме определените от нас такси, ако се изисква високо професионално познание или ако въпросът е комплексен и/или спешен. Фиксираните такси могат да бъдат предназначени за конкретни задачи (например попълване на заявление за патент).

 

Плащане на разходи

(a) Вие ще бъдете отговорни за заплащането на всички разходи, начислени от нас на Ваше име. Тези разходи могат да включват (но не се ограничават до) такси на Патентно ведомство, адвокатски такси, съдебни такси, такса на експерт или други агенти (включително и чуждестранните адвокати), цени за фотокопия, куриери, разходи при пътуване и събрания и определени разходи за телефони факс.

(б) Нашите такси дължим да бъдат заплащани 50% авансово и 50% при финализиране на съответните действия от наша страна.

(в) Ако ние инструктираме трети страни в чужбина от Ваше име във връзка с услугите, които извършваме за Вас, Вие се съгласявате, че ние имаме правото да изготвим допълнителна такса, за да покрием съответните ни административни такси и всички допълнителни професионални производствени разходи от нас. Подробности за всички наши разходи ще Ви бъдат предоставяни в пролижение към проформата на всеки платежен документ.

 

Плащане

Ние изискваме от Вас да извършвате редовни плащания по представените от нас платежни документи до 30 дни от тяхното издаване.

 

Съхранение на информация

(a)Когато ни се прехвърлят случаи започнати и работени до момента от други адвокатски кантори или организации, те обикновено са придружени от записи на ключови данни. Препоръчваме да проверим всяка такава информация по отношение на съдържанието на файловете и/или от обществени регистри. Запазваме правото си да наложим разумна такса за такава проверка. Ако не желаете да ни инструктирате да извършваме такива проверки, то няма да носим отговорност за грешки, съдържащи се във файловете, както са получени, както и загуби, направени в резултат от грешки, съдържащи се във файловете.

(б)Нашите файлове остават наша собственост по всяко време, във връзка с препоръчаната практика. Ако Вие, обаче, желаете да прехвърлите извършените от нас услуги на други адвокатски кантори, обикновено се освобождаваме от тези файлове, след като нашите неизплатени такси бъдат възтановени.

(в) Оригинални документи и други материали

Ако ни изпратите документи, мостри или други материали, моля уведомете ни по същото време дали желаете те да бъдат върнати. В противен случай ще ги включим към нашите файлове.

(г) Можем да унищожим нашите файлове с кореспонденция, проектни документи и други книжа, които са по-стари от 5 години. При отсъствието на противоположни инструкции, ще приемем, че Вие сте съгласни с това условие.

 

Поверителна информация

(a) Докато работим за Вас, събираме информация и документи, които се отнасят за Вас. Ние пазим тази информация и документация поверителна, с изключение, когато се изисква разкриването й от закона или регламентите, или при други изключителни обстоятелства.

(б)По принцип Ви препоръчваме да ограничите оповестяването и да поддържате стриктен контрол над всяка информация, която не е в публичното пространство не е свързана с инструкциите, които получаваме. Ще се радваме да Ви дадем съвет доколко е желателно разкриването на поверителната информация пред обществеността в специални случаи.

 

Проучвания

Всички проучвания, които изисквате могат да бъдат извършени от нас в  Патентните ведомства и специализираните бази данни. Поради ограниченията и евентуалните грешки в класификациите, индексите, компютърните база данни и официалните доклади, никое проучване не може да бъде гарантирано по отношение на изчерпателност или точност. Ще положим усилия да посочим специалните ограничения, при съобщаването на резултатите по проучването, така, че гарантираме максимално Вашия интерес.

 

Известия и форми на писмена комуникация между Вас и нас

Всички известия и форми на писмена комуникация между Вас и нас по време на съществуването на договора за услуги ще бъдат на хартия доставени лично или изпратени по първокласна поща, или изпратени по електронен път за предаване на съобщения, който може да генерира разпечатки с информация за потвърждение на успешното изпращане (като например предаване чрез факс). Ако такива известия и съобщения са изпратени по електронен път, тогава ще се счита, че те са получени към момента на получаване на съобщенията от нас.

 

Конфликти на интереси

Поради характера на нашата професия и професионална работа, не е необичайно за патентни адвокати или адвокати по търговски марки да действат едновременно за двама или повече клиенти, които са търговски конкуренти. Ние няма съзнателно да действаме за или срещу друг клиент по въпрос, включващ активен спор с вас без писменото Ви одобрение и писменото одобрение на другия клиент.

Ние ще гарантираме, че съветите и мненията, които получавате от нас са изцяло независими и не използват  знание или информация, поверителна за трета страна, както  и няма да използваме  ваша поверителна информация в полза на трета страна.

 

Оплаквания

Ние ценим добрите си взаимоотношения с нашите клиенти. Приемаме, обаче, че периодично възникват трудности и недоразумения. Ако имате проблеми, не се колебайте да обсъдите Вашите тревоги с член от нашия професионален екип, отговорен за изпълнението на вашата задача. Ако след подобно обсъждане чувствате, че въпросът не е решен адекватно, или дадена фактура е необосновано висока за съответната работа, свържете се с мениджъра партньор на фирмата.

 

Прекратяване

Ние ще продължим да работим с Вас, докато не се появи някое от следните събития:

(а) приключване на работата, която сте ни инструктирали да извършим;

(б) Ваша фактура остава неплатена за продължителен период;

(в) считаме, че не е в наш най-добър взаимен интерес да продължим да работим за Вас;

(г) Вие ни уведомите, че сте решили не използвате нашите услуги;