Патенти

Патентът е изключително право предоставено за изобретение - продукт или метод, коeто главно предлага нов начин за получаване на даден продукт или ново техническо решение на даден проблем.
София, пл. Славeйков 11
ет. 2, офис 5
моб: 0889220101; 0887956766
Tel./Fax: + 3592 9812788
office@rppartners-bg.com.
Накратко за патентите

За да е патентоспособно изобретението, то е необходимо да отговаря на изискванията за: - новост; - изобретателска стъпка и - промишлена приложимост.

 

Изключителното право върху изобретението предоставя правото на използване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патент.

 

Изобретение, притежаващо патентна защита не може да бъде произвеждано, използвано, разпростанявано или предлагано в търговската мрежа без съгласието на патентопритежателя. Опазването на тези патентни права често се прилага от съда, който като цяло е отговорен за спиране на патентни нарушения.

 

Разпореждането с патентните права дава възможност за предоставяне на лицензионна готовност, договорна лицензия, предоставяне на патента като обект на обезпечение или като обект на особен залог, принудителна лицензия и принудителна кръстосана лицинзия.

 

Патентът предоставя на притежателя защита за изобретението. Защитата е ограничена по време, главно за 20 години и по територия/ии.

 

Патентът поощрява индивидите и предоставя признание за тяхната криеативност и материално възмездие за успешното маркетиране на създаденото изобретение. Това насърчава изобретателността, която гарантира постоянно повишаващо се качество на живот.

 

Нашите услуги за патентите

1. Патентно проучване
2. Подготвяне и подаване на заявка за патент
3. Претендиране на приоритет
4. Внасяне на промени в описанието, претенциите, чертежите и реферата по инициатива на заявителя
5. Обслужване на заявката от подаването до издаването на патент
6. Поддържане действието на патент
7. Възстановяване действието на патент
8. Подготовка, подаване и представителство по жалба срещу:
        - решение за отказ за издаване на патент
        - решение за прекратяване на производството по заявка за патент
9. Подготовка, подаване и представителство по искане за обявяване на недействителност на издаден патент:
        - на частична недействителност  
        - на пълна недействителност
10. Преиздаване на патент
11. PCTзаявка пред WIPO
    1. Подготвяне и подаване на PCT международна заявка за патент
    2. Извършване на международна кореспонденция по заявка за патент
    3. Обслужване на РСТ заявката от подаването до влизане в национална фаза и/или регионална фаза
12. Eвропейска патентна заявка включително Европейска регионална фаза  на РСТ заявки пред Европейско Патентно Ведомство /ЕПВ/
    1. Подаване на европейска патентна заявка или влизане в РСТ регионална фаза пред ЕПВ
    2. Поддържане действието на ЕР заявка
    3. Внасяне на промени в заявката по време на експертизата
    4. Подаване на опозиция
    5. Подаване на иск за ограничаване на обхвата
    6. Подавене на иск за обявяване на недействителност на издаден патент
    7. Подаване на жалба срещу решениe на ЕПВ
13. Валидиране на издаден ЕР патент пред Българското Патентно Ведомство /БПВ/
    1. Подаване на преведени претенции на Европейска патентна /ЕР/заявка предоставящо временна закрила
    2. Подаване на  коригиран превод на претенции по заявка
    3. Подаване на превод на издаден европейски патент
    4. Кореспонденция по европейски патент
    5. Поддържане действието на валидиран европейски патент за година
14. Сертификат за допълнителна закрила  (SPC) пред БПВ
    1. Подготовка и подаване на SPC заявка
    2. Поддържане действието на сертификата
    3. Процедура за разглеждане на жалби срещу:
          - решение за отказ за издаване на сертификат
         - решение за прекратяване на производството
15. Процедура за заличаване на сертификат