Полезен модел

Полезният модел (ПМ) предоставя изключително право за изобретение на притежателя. ПМ е сходен обект на патента с някои малки, но съществени разлики.
София, пл. Славeйков 11
ет. 2, офис 5
моб: 0889220101; 0887956766
Tel./Fax: + 3592 9812788
office@rppartners-bg.com.
Накратко за полезните модели

Основните разлики между полезните модели и патентите са следните:

 

  • Изискванията за придобиване на ПМ са по-малко строги от тези за патентите. „Изобретателската стъпка" или т.н. „неочевидност"  за различните законодателства може да бъде занижена или въобще да липсва

 

  •  Срокът на защита е по-къс от този при патентите

 

  • Регистрационният процес често е чувствително опростен и по-бърз

 

  • Регистрацията и поддържането на ПМ-ли  са чувствително по-евтини

 

За някои страни защитата може да бъде само за опредена област на техниката и само за продукти, изключвайки методи за получаване на продуктит

 

Ар Пи Партнерс Ви предлага следните услуги

Национални полезни модели пред Българското Патентно Ведомство (БПВ)                                                                                            

  1. Патентно проучване
  2. Подготовка и подаване
  3. Обслужване на заявката от подаването до  регистрация на полезния модел
  4. Продължаване срока на регистрация
  5. Процедура по подаване на жалба срещу:

        - решение за отказ за регистрация на полезен модел

        - решение за прекратяване на производство по регистрация на полезен модел.

      6. Процедура по искане за заличаване на регистрирацията на полезен модел:

         - за частично заличаване

         - за пълно заличаване