Нашите услуги

София, пл. Славeйков 11
ет. 2, офис 5
моб: 0889220101; 0887956766
Tel./Fax: + 3592 9812788
office@rppartners-bg.com.

Услуги за всички обекти на Интелектуалната собственост


По отношение на обектите на интелектуална собственост, АрПи партнерс предлага за вас следните услуги:

 

 

Представителство по регистрация на обекти на Интелектуална собственост пред БПВ, ЕРО, ОНІМ, СОИС.

 

Съдействие за регистрация на обекти на интелектуалната собственост във всички държави по Света. Контакти с лицензирани местни представители, предлагащи услуги в областта на интелектуалната собственост.

 

Изготвяне на заявления и съдействие при регистрацията на храни с географски означения и храни с традиционно-специфичен характер по реда на регламенти 509 и 510 пред Европейската Комисия.

 

Представителство по административни спорове за обекти на интелектуална собственост пред БПВ, ЕРО, ОНІМ

 

Представителство по граждански спорове за обекти на интелектуална собственост, пред компетентния български съд.

 

Представителство по спорове за нарушения на обекти на интелектуална собственост, разглеждани по административен, граждански и наказателен ред.

 

Представителство пред Агенция Митници, по налагане на мерки за граничен контрол на стоки, пренасяни в нарушение на права на интелектуална собственост.

 

Представителство по спорове за нелоялна конкуренция през КЗК.

 

Правно обслужване при лицензионно договаряне за обекти на интелектуална собственост.

 

Правно обслужване при трансфер на технологии и ноу-хау .

 

Съдействие при изготвяне на иновативни технически решения и консултации за финансирането им от фондовете на ЕС и Националния иновационен фонд

 

Изготвяне на Оценки за обекти на интелектуална собственост, като нематериални активи.

 

Предоставяне на патентно-правни и маркетингови анализи, консултации и съвети

 

Проучвания за обекти на интелектуална собственост на конкурентни компании в съответния пазарен сектор.

 

Изготвяне на цялостни фирмени стратегии за закрила с обектите на интелектуалната собственост, съобразени с конкретна маркетингова обстановка.

 

 

Специализирани услуги за обекти на интелектуална собственост за фармацевтичните продукти - лекарства и хранителни добавки.

 

Специализирани услуги за обекти на интелектуална собственост за козметичните продукти.

 

Специализирани услуги за обекти на интелектуална собственост за ветеринарно-медицинските продукти.