ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

Географското означение е наименование, което указва географския произход на продуктите. За да се ползва с правна закрила, то трябва да бъде регистрирано.

Услугите, които предоставяме в областта на географските означения са:

  • Представителство пред Българското патентно ведомство - в производството по регистрация на географски означения за продукти, които не са земеделски или хранителни, както и в производство по заличаване на регистрацията. 
  • Представителство пред Министерство на земеделието и храните относно:  - регистрацията на храни с традиционно специфичен характер за пазара на ЕС; - регистрацията на храни със защитени географски означения в Европейската комисия по храни. 
  • Консултации и съдействие за регистрация на географско означение в чужбина чрез наши партньори на местно ниво.  
  • Представителство пред Световната организация по интелектуална собственост в производството по регистрация на наименования за произход по реда на Лисабонската спогодба за закрила на наиенованията за произход и тяхната международна регистрация. 
  • Представителство пред компетентния съд при нарушения върху географски указания, наименования за произход и храни с традиционно-специфичен характер.Представителство пред компетентния съд при нарушения върху географски указания, наименования за произход и храни с традиционно-специфичен характер.