ДАНЪЧНО И МИТНИЧЕСКО ПРАВО

• Консултации по данъчно планиране, в т.ч. възможности за данъчно облагане и законоустановени правни последици при необлагане.

• Защита по административен и съдебен ред при обжалване на актове ревизионни и други актове и действия на органите по приходите при извършване на проверки и ревизии по реда на ДОПК и наказателни постановления на данъчната администрация.

• Процесуално представителство и правна защита при водене на данъчни дела.

• Представителство пред данъчните институции в страната.

• Консултации по митническо дело и тарифиране.

• Процесуално представителство при обжалване на Постановленията за принудително събиране на митни сборове по реда на ЗМ и ДОПК.

• Процесуално представителство и правна защита при водене на наказателни дела в защита или срещу митническото задържане на стоки, преминаващи незаконно границите на страната.