ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

 

Правото върху дизайн в България се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрацията предоставя изключително право на притежателя за срок от 10 години от датата на подаване на заявката с възможност за подновяване на регистрацията за 3 последователни периода от по 5 години.

 

Ние Ви предлагаме съдействие и пълно обслужване по всички въпроси, свързани с промишлените дизайни - от предварителна преценка на годността за регистрация до регистрацията на дизайн на национално и многонационално ниво, обслужване на портфолиото от регистрирани дизайни, както и консултации и съдействие по прилагането на правата.

Предварителна преценка на възможността за регистрация

• Уточняване на продуктите, към които дизайнът ще бъде приложен и използван.

• Проучване в достъпните бази данни за съществуващи по-ранни дизайни, които могат да бъдат пречка за регистрацията и анализ на получените резултати.


Представителство, пълно експертно и правно обслужване в процедурите по регистрация на национално, многонационално и международно ниво

I. Представителство пред Българското патентно ведомство:

- в производството по регистрация на дизайни - от подаване на заявката до регистрация;- в производството по опозиция срещу регистрацията на заявен дизайн;

- в производстовото по жалба срещу решение за отказ или за прекратяване на производството.   

 

II. Представителство пред Службата на ЕС за интелектуална собственост:

- в производството по регистрация на дизайн на ЕС – от подаване на заявката до регистрация;

- в производството по опозиция срещу регистрацията на заявен дизайн на ЕС;

- в производстовото по жалба срещу решение за отказ на регистрацията.

 

III. Представителство пред Световната организация по интелектуална собственост в производството по регистрация на промишлен дизайн по реда на Хагската спогодба относно международната регистрация на промишлени дизайни


Представителство, правни и експертни съвети в процедурите по спорове за промишлени дизайни.  Прилагане на права за дизайни.

I. Представителство пред административни органи:

- Патентното ведомство на Република България - по искания за заличаване на регистрацията на дизайни и за налагане на административни наказания;

- Службата на ЕС по интелектуална собственост - по искания за заличаване на регистрацията на дизайни на ЕС;- Агенция Митници - по заявки (молби) за налагане на мерките за граничен контрол на стоки, пренасяни в нарушение на права върху промишлени дизайни;

- Комисия за защита на конкуренцията - по искове за нелоялна конкуренция във връзка с регистрирани дизайни. 

 

II. Представителство пред съдебни органи- Административен съд – София град – по жалби срещу решения на Патентното ведомство на Република България;

- Софийски градски съд – по искове за нарушения на права върху регистрирани дизайни.

- Софийски градски съд и Софийски апелативен съд – по искове за нарушения на дизайни на ЕС.


Други обслужващи дейности във връзка с промишлени дизайни

• Цялостно обслужване на портфолио от регистрирани промишлени дизайни.

• Постоянен мониторинг на дизайни за идентични дизайни.

• Консултации и съдействие при сключване на лицензионни договори, договори за прехвърляне на дизайни.

• Поддържане на регистрацията на дизайни в България и чужбина, вписване на промени.

• Изготвяне на икономически оценки за регистрирани дизайни като нематериални активи на дружествата и апортни вноски при регистрация в Търговския регистър.

• Проучване и анализ на стратегията в областта на промишлените дизайни на конкурентни компании в конкретен пазарен сегмент. 

• Оценка на промишлен дизайн, като нематериален актив на дружеството, като обект на обезпечение, обект на особен залог и в производство по несъстоятелност.

• Консултации и съдействие за регистрация на промишлени дизайни във всички държави чрез наши партньори на местно ниво.