ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

• Учредяване на търговски дружества, вкл. избор на подходяща правна форма за съответния бизнес и вписването им в Търговския регистър.

• Проучване правното състояние (due diligence) на търговски дружества.

• Вливане, сливане, отделяне, разделяне и всякакъв вид преобразуване и реорганизация на търговски дружества и вписване на съответните промени в Търговския регистър.

• Консултации по закрила и насърчаване на чуждестранни инвестиции, включително, международно-правните счетоводни и данъчни аспекти в тази връзка.

• Джойнт венчър и чуждестранни инвестиции.

• Съдействие и представителство на клиенти при водене на търговски преговори.

• Изготвяне на търговски договори, вкл. за покупко-продажба, изработка, оперативен и финансов лизинг, дистрибуция, услуги, лицензиране, маркетинг и т.н.

• Водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения за уреждане на търговски спорове и удовлетворяване на претенциите на клиентите ни.

• Съдействие по издаване на изпълнителен лист за вземания на търговеца по заповедно производство.