ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

Географското означение е наименование, което указва географския произход на продуктите. За да се ползва с правна закрила, то трябва да бъде регистрирано.

Услугите, които предоставяме в областта на географските означения са:
  • Представителство пред Българското патентно ведомство – в производството по регистрация на географски означения за продукти, които не са земеделски или хранителни, както и в производство по заличаване на регистрацията.
  • Представителство пред Министерство на земеделието и храните относно:  – регистрацията на храни с традиционно специфичен характер за пазара на ЕС; – регистрацията на храни със защитени географски означения в Европейската комисия по храни. 
  • Консултации и съдействие за регистрация на географско означение в чужбина чрез наши партньори на местно ниво. 
  • Представителство пред Световната организация по интелектуална собственост в производството по регистрация на наименования за произход по реда на Лисабонската спогодба за закрила на наиенованията за произход и тяхната международна регистрация.
  • Представителство пред компетентния съд при нарушения върху географски указания, наименования за произход и храни с традиционно-специфичен характер. Представителство пред компетентния съд при нарушения върху географски указания, наименования за произход и храни с традиционно-специфичен характер.