ПАТЕНТИ

Патент се издава за изобретения, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Той предоставя изключително право на патентопритежателя за срок от 20 години от датата на подаване на заявката за патент. 

Полезен модел се регистрира, ако е нов, промишлено приложим и има приемлива изобретателска стъпка. Регистрацията предоставя изключително право на притежателя за срок от 4 години от датата на подаване на заявката за полезен модел, който може да бъде продължен за два последователни периода от по 3 години.  

Ние предлагаме съдействие и пълно обслужване по всички въпроси, свързани с изобретенията и полезните модели – от предварително проучване и преценка на патентоспособността до придобиване на патент или полезен модел в страната и чужбина, цялостно обслужване на патентното портфолио на клиента, както и консултации и съдействие по прилагането на правата, а именно:

Извършване на патентни проучвания

Осигуряваме релевантна патентна информация, която анализираме

и на тази база предоставяме нашите правни съвети и препоръки за Вашия бизнес:

 • Проучвания за състоянието на техниката в дадена област. Резултатите от този тип проучвания могат да се използват при създаването и разработката на нови продукти и технологии, както и за целите на подготовката на заявката за патент или полезен модел.
 • Предварителни проучвания за оценка на патентоспособността на конкретно техническо решение. Проучвания за определяне на тенденциите за развитие на дадена област. Резултатите позволяват вземане на информирани и правилни решения за управление на предприятието -клиент; 
 • Проучвания за проследяване на иновативната стратегия и политика на конкретни компании лидери или конкуренти. Проучвания за патентна чистота на конкретно техническо решение за определена територия. Резултатите показват дали то може да се използва на тази територия без да нарушава чужди права. 

Подготовка за заявяване на патент и/или полезен модел

Добрата подготовка на патентната документация е условие за успеха на процедурата по издаване на патент и/или регистрация на полезен модел: 

 • Избор на прототип; съставяне на патентно описание, патентни претенции и реферат, изработване на чертежи, ако е необходимо.
 • Изготвяне на стратегия за териториална закрила и избор на процедура и ведомство за международно заявяване/подаване на изготвената документация за патент и/или полезен модел  

Представителство, пълно експертно и правно обслужване в процедурите по издаване на патенти и полезни модели пред съответните патентни офиси:

 • Представителство пред Българското патентно ведомство  
 • Представителство пред Европейското патентно ведомство 
 • Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)  

Представителство, правни и експертни съвети в процедурите по спорове за патенти и полезни модели

 • Представителство пред административни органи
 • Представителство пред съдебни органи

Други обслужващи дейности във връзка с патент и/или полезен модел

 • Цялостно поддържане на патентното портфолио на клиента.
 • Изготвяне на договори за прехвърляне или лицензиране на патенти и полезни модели, както и договори за технологичен трансфер и ноу-хау. 
 • Преводи на патентни документи.  
 • Изготвяне на стратегии за защита на нови технически решения на национално, регионално и международно ниво. 
 • Изготвяне на стратегии за ефективно управление и защита на патентното портфолио на клиента. 
 • Изготвяне на експертни становища и заключения относно патентоспособност и обхват на закрила на патент или полезен модел. 
 • Оценка на патент и/или полезен модел, като нематериален активи на дружеството, като обект на обезпечение, обект на особен залог и в производство по несъстоятелност.