ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

АрПи Партнeрс предоставя комплексно обслужване по разработката и управлението на бизнес проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз и Европейския фонд за развитие, в т.ч.:

  • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /OПИК
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР
  • Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС
  • Програма за развитие на селските райони /ПРСР
  • Пограма Хоризонт 2020
  • Програма LIFE

Услугите предвиждат подпомагане на клиента от наша страна на всеки от етапите на (а) кандидатстване, (б) договаряне и (в) изпълнение/отчитане на проектите

Предварителна оценка на потенциала на проекта и кандидата за финансиране​

На този етап се прави прогноза за очаквания брой точки, които би получил проекта, съобразно критериите за оценка по съответната програма.

Изработване и окомплектоване на необходимите за кандидатстване документи

Бизнес планове, Апликационни формуляри, Бюджети, Предпроектни проучвания и др., в които проектната идея подробно е описана и обоснована от гл.т. на нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи) и заявяването им пред органа, администриращ съответната програма.

Обслужване на проекта с допълнителна информация и документация по време на оценителния процес.

  • Организация на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта.
  • Изготвяне на съответната документация, съгласно регламентите и изискванията на финансиращата програма и действащото национално законодателство. (запитвания към оференти; създаване на критерии за избор на оферта; заповед за назначаване на оценителна комисия; протоколи с решения на оценителната комисия и др.)
  • Изготвяне на междинни и финални отчети – технически и финансови – на съответните етапи от изпълнение на проекта.