АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Към обектите на авторското право и сродните му права спадат произведения на изобразителните изкуства, музикални произведения от различни жанрове, телевизионни предавания, киноизкуството, дизайна, компютърните програми и игри, бази данни, права на изпълнители и др. Този широк и разнообразен набор от обекти, различни по същността и начина на разпространение има специфичен правен режим.

АрПи Партнерс предлага пълен набор от услуги и консултации относно:
  • Установяване на датата на възникване и доказване на авторството върху произведения от различните видове изкуства;
  • Съдействие при съавторство, включително за разпределяне на дяловете на авторското възнаграждение;
  • Изготвяне на трудови договори, предполагащи възникване на обекти на авторско право;
  • Изготвяне на становища, правни анализи и договори за лицензиране и/или отстъпване на авторски права;
  • Изготвяне на договори с външни изпълнители и уреждане на правата за ползване, в случай предполагащи създаването на обекти на авторското право от изпълнителя;
  • Съдействие и процесуално представителство при спорове за изплащане на справедливи авторски възнаграждения;
  • Подготовка и подаване на предупредителни писма за нарушения на правата, включително консултации и съдействие за извънсъдебно разрешаване на казусите;
  • Оценка на обект на авторско право, като нематериален активи на дружеството, като обект на обезпечение, обект на особен залог и в производство по несъстоятелност.
  • Подготовка, подаване и представителство при искове и жалби до компетентните съдилища за нарушения на авторски и сродни права.