ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Правото върху дизайн в България се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрацията предоставя изключително право на притежателя за срок от 10 години от датата на подаване на заявката с възможност за подновяване на регистрацията за 3 последователни периода от по 5 години.

Ние Ви предлагаме съдействие и пълно обслужване по всички въпроси, свързани с промишлените дизайни – от предварителна преценка на годността за регистрация до регистрацията на дизайн на национално и многонационално ниво, обслужване на портфолиото от регистрирани дизайни, както и консултации и съдействие по прилагането на правата.

Промишлен дизайн

Предварителна преценка на възможността за регистрация

 • Уточняване на продуктите, към които дизайнът ще бъде приложен и използван.
 • Проучване в достъпните бази данни за съществуващи по-ранни дизайни, които могат да бъдат пречка за регистрацията и анализ на получените резултати.

Представителство, пълно експертно и правно обслужване в процедурите по регистрация на национално, многонационално и международно ниво

I. Представителство пред Българското патентно ведомство:

 • в производството по регистрация на дизайни – от подаване на заявката до регистрация;- в производството по опозиция срещу регистрацията на заявен дизайн;
 • в производстовото по жалба срещу решение за отказ или за прекратяване на производството.   

II. Представителство пред Службата на ЕС за интелектуална собственост:

 • в производството по регистрация на дизайн на ЕС – от подаване на заявката до регистрация;
 • в производството по опозиция срещу регистрацията на заявен дизайн на ЕС;
 • в производстовото по жалба срещу решение за отказ на регистрацията.

III. Представителство пред Световната организация по интелектуална собственост в производството по регистрация на промишлен дизайн по реда на Хагската спогодба относно международната регистрация на промишлени дизайни

Представителство, правни и експертни съвети в процедурите по спорове за промишлени дизайни. Прилагане на права за дизайни.

I. Представителство пред административни органи:

 • Патентното ведомство на Република България – по искания за заличаване на регистрацията на дизайни и за налагане на административни наказания;
 • Службата на ЕС по интелектуална собственост – по искания за заличаване на регистрацията на дизайни на ЕС;- Агенция Митници – по заявки (молби) за налагане на мерките за граничен контрол на стоки, пренасяни в нарушение на права върху промишлени дизайни;
 • Комисия за защита на конкуренцията – по искове за нелоялна конкуренция във връзка с регистрирани дизайни. 

II. Представителство пред съдебни органи- Административен съд – София град – по жалби срещу решения на Патентното ведомство на Република България;

 • Софийски градски съд – по искове за нарушения на права върху регистрирани дизайни.
 • Софийски градски съд и Софийски апелативен съд – по искове за нарушения на дизайни на ЕС.

Други обслужващи дейности във връзка с промишлени дизайни

 • Цялостно обслужване на портфолио от регистрирани промишлени дизайни.
 • Постоянен мониторинг на дизайни за идентични дизайни.
 • Консултации и съдействие при сключване на лицензионни договори, договори за прехвърляне на дизайни.
 • Поддържане на регистрацията на дизайни в България и чужбина, вписване на промени.
 • Изготвяне на икономически оценки за регистрирани дизайни като нематериални активи на дружествата и апортни вноски при регистрация в Търговския регистър.
 • Проучване и анализ на стратегията в областта на промишлените дизайни на конкурентни компании в конкретен пазарен сегмент. 
 • Оценка на промишлен дизайн, като нематериален актив на дружеството, като обект на обезпечение, обект на особен залог и в производство по несъстоятелност.
 • • Консултации и съдействие за регистрация на промишлени дизайни във всички държави чрез наши партньори на местно ниво.