Търговско и дружествено право

  • Учредяване на търговски дружества, вкл. избор на подходяща правна форма за съответния бизнес и вписването им в Търговския регистър.
  • Проучване правното състояние (due diligence) на търговски дружества.
  • Вливане, сливане, отделяне, разделяне и всякакъв вид преобразуване и реорганизация на търговски дружества и вписване на съответните промени в Търговския регистър.
  • Консултации по закрила и насърчаване на чуждестранни инвестиции, включително, международно-правните счетоводни и данъчни аспекти в тази връзка.
  • Джойнт венчър и чуждестранни инвестиции.
  • Съдействие и представителство на клиенти при водене на търговски преговори.
  • Изготвяне на търговски договори, вкл. за покупко-продажба, изработка, оперативен и финансов лизинг, дистрибуция, услуги, лицензиране, маркетинг и т.н.
  • Водене на преговори и постигане на извънсъдебни споразумения за уреждане на търговски спорове и удовлетворяване на претенциите на клиентите ни.
  • Съдействие по издаване на изпълнителен лист за вземания на търговеца по заповедно производство.
adults-agreement-application-1059109