МАРКИ

Марката е знак, който служи за отличаване на стоките и услугите на едно лице от същите стоки и услуги на други лица. Съгласно българското законодателство правната закрила на марката се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство за стоките и услугите, за които е предназначена. С регистрацията притежателят на марката придобива изключително право за срок от 10 години от датата на подаване на заявката, който може да се продължава неограничено.  Ние Ви предлагаме съдействие и пълно обслужване по всички въпроси, свързани с търговските марки – от предварителна преценка на годността за регистрация на марка до регистрацията й на национално и многонационално ниво, обслужване на портфолиото от регистрирани марки, както и консултации и съдействие по прилагането на правата.

Избор на марка и предварителна преценка на годността й за регистрация

 • Уточняване на оптималния списък на стоките и услугите, за които марката ще се използва.
 • Преценка на годността за регистрация на знака от гледна точка на абсолютни основания за отказ на регистрацията.
 • Проучване в достъпните в Интернет бази данни за марки за съществуващи по-ранни идентични или сходни марки за идентични и сходни стоки, които могат да бъдат пречка за регистрацията. Анализ на получените резултати. 

Представителство, пълно експертно и правно обслужване в процедурите по регистрация на марки на национално и многонационално ниво

I. Представителство пред Българското патентно ведомство  

 • в производството по регистрация на марката – от подаване на заявката до нейната регистрация
 • в производстовото по жалба срещу решение за отказ или за прекратяване на производството 
 • в производството по опозиция срещу регистрацията на заявената марка 

II. Представителство пред Службата на ЕС за интелектуална собственост: 

 • в производството по регистрация на марката на ЕС – от подаване на заявката до нейната регистрация; 
 • в производ стовото по жалба срещу решение за отказ на регистрацията. 
 • в производството по опозиция срещу регистрацията на заявената марка; 

III. Представителство пред Световната организация по интелектуална собственост в производството по регистрация на марки по реда на Мадридската спогодба относно международната регистрация на марки и Протокола към нея. (117 държави)

IV. Консултации и съдействие за регистрация на марки във всички държави чрез наши партньори на местно ниво.  

Представителство, правни и експертни съвети в процедурите по спорове за марки. Прилагане на права за марка

I. Представителство пред административни органи:

 • Патентното ведомство на Република България – по искания за заличаване и за отмяна на регистрацията на марки и за налагане на административни наказания; 
 • Службата на ЕС по интелектуална собственост – по искания за заличаване и за отмяна на регистрацията на марки на ЕС; 
 • Агенция Митници – по искания (молби) за налагане на мерките за граничен контрол на стоки, пренасяни в нарушение на права върху търговски марки; 
 • Комисия за защита на конкуренцията – по искове за нелоялна конкуренция във връзка с регистрирани марки.  

II. Представителство пред съдебни органи

 • Административен съд – София град – по жалби срещу решения на Патентното ведомство на Република България;
 • Софийски градски съд – по искове за нарушения на права върху регистрирани марки; 
 • Софийски градски съд и Софийски апелативен съд (като втора инстанция) – по искове за нарушения на марки на ЕС. 

Други обслужващи дейности във връзка с марки

 • Цялостно обслужване на портфолиото на марките на клиента.
 • Постоянен мониторинг на марките за идентични и сходни марки.
 • Консултации и съдействие при сключване на лицензионни договори, договори за прехвърляне на марки, споразумения с притежатели на сходни или по-ранни марки.
 • Поддържане на регистрацията на марки в България и чужбина, вписване на промени.
 • Проучване и анализ на стратегията на конкурентни компании в конкретен пазарен сегмент. 
 • Оценка на марката, като нематериален активи на дружеството, като обект на обезпечение, обект на особен залог и в производство по несъстоятелност.