Правила

Нашата е отговорността да:

(a) Практикуваме добросъвестно и обективно, спазвайки закона и нашите задължения в защита на вашите интереси; 

(б) Избягваме конфликт на интереси в обслужване на конкурентни компании, като няма съзнателно да действаме за или срещу друг клиент по въпрос, включващ активен спор с вас, без Вашето и на другия клиент писмено одобрение.

(в) Да гарантираме, че съветите и мненията, които получавате от нас са изцяло независими и не използват знание или информация поверителни за трета страна, както и че няма да използваме ваша поверителна информация в полза на трета страна.

Идентифицираме формално нашият клиент по следния начин:

(а) Лицето, което прави първоначалните инструкции към нас, е нашият клиент – в т.ч. адвокати, патентни адвокати или агенти в чужбина, а не лицата от чието име те действат.

(б) В случай на съвместни ищци или съсобственици (при отсъствие на специфични писмени инструкции за противоположното) ние ще докладваме и ще приемаме инструкции само от първия назован ищец или съсобственик, въпреки, че всички ищци/собственици носят отговорност за плащане на нашите такси и разходи, заедно и поотделно.

Срокове и форма на инструкциите:

(a) Изискваме своевременна, пълна и точна информация от клиента. Приемаме инструкции, които са писмени, а устни – при условие, че бъдат потвърдени писмено по е-мейл в рамките на същия ден. 

(б) Ние поемаме отговорност от Ваше име, за спазване сроковете на съответните Патентни Офиси, като изискваме от Вас осигуряване на инструкции, които да са ясни, пълни и достатъчно навременни, за да ни позволят да действаме в рамките на официалните срокове.

Актуализирана информация:

Важно е да ни информирате навреме за промяна на адрес, номера на телефони и факсове и за всяка промяна в собственост във Ваш патент, марка или други съответни права на интелектуална собственост. Много от тези промени трябва да бъдат официално регистрирани. Получаването на патенти, търговски марки и права по дизайн може да отнеме много години. Не може да бъде приета отговорност за загуба на права в случай, че сте пропуснали да ни информирате за такива промени.

Коренспонденция:

(a) Ние ще контактуваме с вас по телефон и e-mail. С Ваше предварително съгласие ще изпращаме нашата кореспондеция и по пощата за Ваша сметка.

(б) Запазваме правото си да изпращаме всички официални докумени само по поща.

Инструктиране на трети страни да действат от Ваше име:

(a)Като част от изпълнението на Вашите инструкции, може да ни се наложи да инструктираме трети страни (например чужди адвокати или патентни агенти) да действат от ваше име. Ние можем да инструктираме тези трети страни да действат директно от Ваше име или да Ви помолим да подпишете пълномощно или подобен документ, за да ангажираме директно такава трета страна.

(б)Тези трети страни може да не са част от нашата адвокатска кантора. Въпреки това ще се стараем при избора им да изискваме високо качество на изпълнение на зададената им работа. 

Пълномощие:

За периода, през който ни инструктирате да извършим дейност от ваше име, с настоящето Вие се съгласявате да ни предоставите изрично пълномощие да завършим и подпишем от Ваше име такива формуляри или други документи, необходими или нужни за изпълнение на Вашите инструкции. Вие се съгласявате да ни обезщетите по отношение на таксите и разходите, които могат да възникнат от упражняването на това пълномощие.

Професионални такси:

(a) Нашите такси основно се базират на количеството професионално време, изразходвано по проблема и са определени в нашия Ценови лист.

(б) Запазваме правото да коригираме определените от нас такси, ако се изисква високо професионално познание или ако въпросът е комплексен и/или спешен. Фиксираните такси могат да бъдат предназначени за конкретни задачи (например попълване на заявление за патент). 

Плащане на разходи:

(a) Вие ще бъдете отговорни за заплащането на разходите, начислени за нашите услуги, извършени във Ваш интерес. Тези разходи могат да включват (но не се ограничават до) такси на Патентно ведомство, адвокатски такси, съдебни такси, такса на експерт или други агенти (включително и чуждестранните адвокати), цени за фотокопия, куриери, разходи при пътуване и събрания и определени разходи за телефони факс. 

(б) Нашите такси държим да бъдат заплащани 50% авансово и 50% при финализиране на съответните действия от наша страна.(в) Ако ние инструктираме трети страни в чужбина от Ваше име във връзка с услугите, които извършваме за Вас, Вие се съгласявате, че ние имаме правото да изготвим допълнителна такса, за да покрием съответните ни административни такси и допълнителни професионални производствени разходи от нас. Подробности за всички наши разходи ще Ви бъдат предоставяни в пролижение към проформата на всеки платежен документ.

Плащане:

Ние изискваме от Вас да извършвате редовни плащания по представените от нас платежни документи до 30 дни от тяхното издаване.

Съхранение на информация:

(a) Създадените от нас файлове при обслужване на Вашия казус, са и остават наша собственост по всяко време във връзка с препоръчаната практика.

(б) Ако ни изпратите документи в оригинал, мостри или други материали, и в същото време не ни съобщите, че желаете те да Ви бъдат върнати, ние ще ги включим към нашите файлове и съхраняваме по надлежния ред.

(в) Ако Вие пожелаете да прехвърлите извършваните от нас услуги на друга адвокатска кантора, ние се освобождаваме от тези файлове.

(г) Можем да унищожим нашите файлове с кореспонденция, проектни документи и други книжа в т.ч. и лични данни, които са по-стари от 5 години. При отсъствие на противоположни инструкции от Ваша страна, ще приемем, че сте съгласни с това.

Поверителна информация:

(a) Докато работим за Вас, събираме информация и документи, които се отнасят за Вас. Ние пазим тази информация и документация поверителна, с изключение, когато се изисква разкриването й от закона или регламентите, или при други изключителни обстоятелства. 

(б) Ние ползваме и съхраняваме необходимите за процеса на работата ни Ваши лични данни, в сответствие с изискванията за съхраняване на лични данни на Регламент 2016/679 на ЕС . 

(в) Изискваме от Вас също да ограничите оповестяването и да поддържате контрол над всяка информация, която не е в публичното пространство и е свързана с нас, с инструкциите, които получаваме или с резултатите от изпълнението им. 

Проучвания:

Всички проучвания, които изисквате се извършват от нас в специализираните бази данни. Поради допустими грешки в класификациите, индексите, компютърните база данни и официалните доклади, никое проучване не може да бъде гарантирано по отношение на изчерпателност или точност. Ще положим усилия да посочим специалните ограничения, при съобщаването на резултатите по проучването така, че гарантираме максимално Вашия интерес.

Известия и форми на писмена комуникация между Вас и нас

Всички известия и форми на писмена комуникация между Вас и нас по време на изпълнение на нашите услуги, ще бъдат по електронен път, на адреси предварително посочени и потвърдени от Вас. 

Оплаквания:

Ние ценим добрите взаимоотношения с нашите клиенти. Също така, приемаме, че периодично възникват трудности и недоразумения. Ако имате проблеми, не се колебайте да обсъдите Вашите тревоги с управляващия партньор.

Прекратяване:

Ние ще продължим да работим с Вас, докато не се появи някое от следните събития:

(а) приключване на работата, която сте ни инструктирали да извършим;

(б) Ваша фактура остава неплатена за продължителен период;

(в) считаме, че не е в наш най-добър взаимен интерес да продължим да работим за Вас;

(г) Вие ни уведомите, че сте решили да преустановите използването на нашите услуги;

Защита на вашите лични данни:

Гарантираме я при пълно спазване изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679. Ние обработваме Ваши лични данни за целите на регистрацията на обекти на интелектуална собственост. Разкриването на лични данни от страна на клиента, е при условията на информирано съгласие от негова страна и изцяло в негова полза. Вашите лични данни се съхраняват от нас за времетраенето на съответната административна или съдебна процедура и 12 месеца след нейното приключване, когато биват архивирани и унищожени.